1. Ana Sayfa
  2. YGS-İnkılap Tarihi Ders Notu

22- Atatürkçü Düşünce Sistemi Ve Atatürk İlkeleri

22- Atatürkçü Düşünce Sistemi Ve Atatürk İlkeleri
0

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TANIMI VE ÖNEMİ

Atatürkçülük

 Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlılığa sahip olması

 Huzur ve refaha sahip olması

 Devletin millet egemenliğine dayandırılması

 Aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması

Amacıyla temelleri yine Atatürk tarafından atılan

 Devlet hayatına

 Fikir hayatına

 Ekonomik hayata

 Toplumun temel kurallarına ait

 Gerçekçi düşünceler ve ilkelerdir.

 

Atatürkçülük

 Türk milletinin ihtiyaçlarından ve tarihi gerçeklerinden ortaya çıkmıştır.

 İlerleme ve çağdaşlaşma amacı taşır.

 Türk milletinin kültürüne ve medeniyetine dayanır.

 Birbirini destekleyen düşünceler ve ilkeler topluluğudur.

 Gelecekteki saptırıcı ve tutucu akımlara karşı devleti korur.

 Türk devletinin parlak geleceğinin ve güçlenmesinin güvencesidir.

 Atatürkçülük bir bütündür.

 Yabancı ideolojilerle ve siyasi akımlarla açıklanamaz.

 

ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARININ DAYANDIĞI TEMEL ESASLAR

 Mili tarih bilinci

 Vatan ve millet sevgisi

 Milli dil bilinci

 Bağımsızlık ve özgürlük

 Mili birlik beraberlik

 Milli egemenlik

 Çağdaş medeniyet üzerine yükselme

 Milli kültürün gelişmesi

 Türk milletine inanmak ve güvenmek

 Ordu dinin ve okulunu siyaset dışı tutulması

 

CUMHURİYETÇİLİK

Cumhuriyet hem devlet hem de hükümet şeklidir.

Devlet şekli olarak cumhuriyet

Egemenliğin bir kişiye veya bir zümreye değil toplumun tümüne ait olduğu devlet sistemidir.

Hükümet şekli olarak cumhuriyet

Başta devlet başkanı olmak üzere devletin başlıca temel organlarının seçim ilkesine göre kurulmuş olması, özellikle bunların oluşmasında veraset sisteminin olmadığı bir sistemdir.

 

CUMHURİYETÇİLİK İLKESİNİN ÖZELİKLERİ

 Cumhuriyette temel ilke seçimdir.

 Cumhuriyet devlet başkanlığı ve diğer kademelerde hayat boyu kalmaya karşıdır.

 Cumhuriyet rejiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

 Cumhuriyet ahlaki faziletlere dayanan bir idare şeklidir.

 Cumhuriyet demokrasi ile devlet şeklidir.

 Cumhuriyetçilik anayasamızda değiştirilemez değişmesi dahi teklif edilemez şeklinde yer almıştır.

 Türk milletinin mizacına ve adetlerine en uygun rejimdir.

 

CUMHURİYETÇİLİK DOĞRULTUSUNDA YAPILAN İNKILAPLAR

 TBMM’nin açılması

 1921 Anayasasının yapılması

 Saltanatın kaldırılması

 Cumhuriyetin ilanı

 Siyasi partilerin kurulması

 Ordunun siyasetten ayrılması

 Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi

 

CUMHURİYETÇİLİĞİN TOPLUMA SAĞLADIKLARI

 Bütün vatandaşların devlet yönetimine eşit şekilde katılmasını sağlamıştır.

 Demokrasinin kurulmasına ortam hazırlamıştır.

 Türk toplumunun çağdaşlaşmasını ve gelişmesini sağlamıştır.

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ VE ATATÜRK İLKELERİ

MİLLİYETÇİLİK

 Ait olduğu milletin varlığı sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle çalışan ve bu çalışma azmini kendinden sonraki kuşaklara aktarmaya milliyetçilik denir.

 Milliyetçiliğin en önemli öğesi millet olmaktır.

MİLLİYETÇİLİK ÖZELİKLERİ

 Laiktir.

 Dini, mezhebi, soyu, dili ne olursa olsun kendini Türk gören herkesi Türk kabul eder.

 Irkçılığa karşıdır.

 Akılcı çağdaş ileriye dönük medeni yüceltici demokratik insani ve barışçıdır.

 Türk milletinin refahını, zenginliğini, mutluluğunu ve varlığını yükseltmeyi açıklar.

 Ayırıcı değil birleştiricidir.

 İnanç özgürlüğüne saygılıdır.

 Türk milletinin değerlerine sahip çıkar.

 Eşitlik prensibine dayanır.

 Her türlü saldırganlığa karşıdır.

 

MİLLİYETÇİLİK YOLUNDA YAPILAN İNKILAPLAR

 Mili Türk devletinin kurulması

 TBMM açılması

 Kapitülasyonların kaldırılması

 İzmir İktisat Kongresinin toplanması

 Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

 Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

 Türk Dil Kurumu’nun kurulması

 

MİLLİYETÇİLİK İLKESİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR

 Milletin iç ve dış tehditlere karşı birleşmesini sağlamıştır.

 Kurtuluş savaşımızın kazanılmasını sağlamıştır.

 Türk milletini din, mezhep, ırk, sınıf kavgalarından korumuştur.

 Milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir.

 

HALKÇILIK

Millet içindeki çeşitli insan gruplarının yararına ve çıkarına bir siyaset izlenmesi halkın kendi kendisini yönetmeye alıştırılmasıdır.

HALKÇILIK İLKESİNİN ÖZELLİKLERİ

 Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucudur.

 Bütünleyici ilkelerden milli egemenlikle doğrudan ilişkilidir.

 Halkçılık sınıf mücadelesini reddeder.

 Kanun önünde eşitliği kabul eder.

 Sosyal dayanışmayı öngörür.

 Halkçılıkta hiçbir sınıfın zümrenin ayrıcalığı yoktur.

 Halkçılık ekonomik alanda hem halka hem devlete yükümlülükler yükler.

 

HALKÇILIĞIN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR

 Demokrasinin ve milli egemenliğin yerleşmesini sağlamıştır.

 Türk milletinin yönetime katılmasını sağlamıştır.

 Kanun önünde eşitliği getirmiştir.

 Herkesin devletin imkânlarından eşit şekilde yaralanmasını sağlamıştır.

 Toplumda barış ortamının korunmasını sağlamıştır.

 Kalkınmayı hızlandırarak devletin güçlenmesini sağlamıştır.

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ VE ATATÜRK İLKELERİ

DEVLETÇİLİK

Devletin ekonomik alanda doğrudan müdahalesini öngören sistemdir.

DEVLETÇİLİK İLKESİNİN ÖZELLİKLERİ

 Halkçılık ilkesinin zorunlu sonucudur.

 Güçlü çağdaş bir devleti meydana getirmeyi amaçlar.

 Planlı ekonomiyi gerekli hale getirir.

 Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin durumundan dolayı mecburi olarak bu ilke uygulandı.

 Devletçilik özel teşebbüsün ve serbest piyasa ekonomisinin reddi değildir.

 

DEVLETİN BAŞLICA GÖREVLERİ

 Adalet ve güvenliği sağlayarak vatandaşlarının haklarını garanti altına almak

 Ekonomik alanda özel teşebbüsle devlet arasındaki ilişkiyi dengeli bir şekilde sürdürmek

 Dış siyaset ve uluslararası ilişkilerde milletin bağımsızlığını ve egemenliğini korumak

 Bayındırlık, sağlık, eğitim, sosyal yardım, sanat ve ticaret işleri ile uğraşmak.

 

DEVLETÇİLİK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNA FAYDALARI

 Türkiye planlı ekonomiye geçti.

 Teknik elaman eksikliği giderilmeye çalışıldı.

 Devlet önemli yatırımlar yaptı.

 Çiftçilerin ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi sağlandı.

 Bölgeler arası ekonomik farklılık giderilmeye çalışıldı.

 

İNKILAPÇILIK

Türk milletini son yüzyılda geri bırakan müessesleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni gereklere göre ilerlemesini sağlayacak müesseseler kurmak. Batılılaşma çağdaşlaşma yolunda sürekli ileriye, çağdaş uygarlığa yönelmektir.

 

İNKILAPÇILIĞIN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR

 Diğer ilkelerin canlı kalmasını ve devamını sağlamıştır.

 Türk toplumuna her yönden gelişme ve ilerleme yolunu açtı.

 Türk devletinin yeni kurumlarını çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturdu.

 Kişisel egemenliği yıkarak millet egemenliğini getirdi.

LAİKLİK

Devlet düzenin ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılmasıdır.

 

LAİKLİK İLKESİNİN ÖZELLİKLERİ

 Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır.

 Atatürk bu ilkeden asla taviz vermemiştir.

 Laik bir devlette yönetim toplumun ihtiyaçlarını din kurallarına göre değil akılcı ve bilimsel yolla gidermeye çalışır.

 Laiklik kişilere din, vicdan, inanç ve ibadet özgürlüğü getirmiştir.

 Laiklikte devlet kişi olmadığından devletin dini yoktur.

 Devletin belli bir dine üstünlük sağlaması laiklikte yoktur.

 Devlet başka bir dini zorla kabul ettirme yoluna gitmez.

 Herkes din ve mezhep ayrılığı gözetilmeden kanun önünde eşittir.

 Devlet egemenlik gücünü ilahi kaynaklardan değil millet iradesinden alır.

 Laiklik Türk toplumunun çağdaşlaşmasında en büyük rolü oynamıştır.

 Laiklikle Atatürk dinin çıkar amaçları için kullanılmasını önlemiştir.

 Laiklikle bilimsel çalışmalar ön plana çıkmıştır.

 

LAİKLİK DOĞRULTUSUNDA YAPILAN İNKILAPLAR

 Saltanatın ve hilafetin kaldırılması

 Şerriye ve Evkaf Vekâlet’inin kaldırılması

 Eğitim öğretimin (Tevhidi Tetrisat) birleştirilmesi

 Tarikatların, tekkelerin, zaviyelerin, türbelerin kapatılması

 Medreselerin kapatılması

 Medeni Kanun’un kabul edilmesi

 1928’de devletin dini İslam’dır maddesinin anayasadan çıkarılması

 1937’de laiklikle diğer ilkelerin anayasaya alınması

 

LAİKLİK İLKESİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR

 Din ve vicdan hürriyeti getirdi.

 Din ve mezhep farklılıklarını ortadan kaldırarak toplumda kaynaşmayı sağladı.

 Türkiye’de hukuk birliğinin sağlanmasında rol oynadı.

 Türkiye’nin çağdaşlaşmasını hızlandırdı.

 Toplum hayatında dine, insana saygı ve hoşgörü geldi.

 Bu ilke sayesinde yabancıların azınlıkları bahane ederek Türkiye’nin iç işlerine karışması önlendi.

 Laikliğin kabul edilmesi ile Türkiye’de akla, bilime, gerçeğe ve özgürlüğe dayanan bir toplum yapısı ve devlet sistemi oluştu.

 

BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

MİLLİ EGEMENLİK

 Milletin kendi kendisini idare etmek için yöneticilerini seçmesidir. Cumhuriyetçilik ilkesini bütünler.

MİLLİ BAĞIMSIZLIK

 Başka bir devlete veya milletler arası bir kuruluşa yönetimini bağlı kılmamaktır. Milliyetçilik ilkesi ile doğrudan ilgilidir.

MİLLİ BİRLİK BERABERLİK, ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ

 Ülkeye huzuru, refahı, kalkınmayı ve gücü getirir. Milliyetçilik ilkesi ile bağlantılıdır.

AKILCILIK, BİLİMSELLİK

 Atatürk ilke ve inkılaplarının dayadığı, kaynağını aldığı yerdir. Laiklikle doğrudan ilgilidir.

ÇAĞDAŞLIK, BATILILAŞMA

 Atatürk ilke ve inkılaplarının hedefidir. İnkılapçılıkla doğrudan ilgilidir.

İNSAN VE İNSANLIK SEVGİSİ

 Türk inkılabının özelliği insana değer vermektir. Türk inkılabı hümanist bir karakter taşır.

YURTA BARIŞ, CİHANDA BARIŞ


İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap