1. Ana Sayfa
  2. LYS-Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi Ders Notu

1-2 Kısa Notlar

1-2 Kısa Notlar
0

İkinci Dünya Savaşı; kaç tarihinde, hangi ülkenin saldırısı ile başlamıştır?

1 Eylül 1939 günü Almanya’nın Polonya’ya saldırısıyla İkinci Dünya Savaşı başlamıştır.

Japonya’nın diğer devletler tarafından istila edilememesinin sebepleri nelerdir?

a) Japonya, adalar topluluğu şeklindeydi. Dağlık ve verimsiz toprakları vardı.(Toprak bütünlüğünün olmayışı)

b) Stratejik bir özelliği de yoktu.

Japonya’nın modernleşmeye ve gelişmeye başladığı döneme ne ad verilir?

Meiji Resterasyonu

Meiji restorasyonu hangi ülkede, kim tarafından gerçekleştirilmiştir?

Japonya’da İmparator Mutsuhito tarafından gerçekleştirilmiştir.

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin hangi bölgeleri, hangi devletler tarafından sömürgeleştirilmeye çalışılmıştır?

a) Boğazlar üzerinde İngiliz-Rus mücadelesi,

b) Balkanlar üzerinde Avusturya-Rusya mücadelesi,

c) Mısır üzerinde İngiliz-Fransız mücadelesi,

d) Osmanlı Devleti’nin Orta Doğu topraklarında İngiliz-Alman mücadelesi.

Amerika’nın kendi içine kapanarak Avrupa’dan kendisini dışlama politikasına (yalnızcılığa dayalı dış politika stratejisi) ne ad verilir?

Monrea Doktrini

1925 Yılında ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Çekoslovakya ve Belçika gibi devletlerarasında oluşturulan birliğene ad verilir?

Locarno Paktı

Locarno Antlaşması; hangi devletlerarasında, kaç yılında imzalanmıştır?

Fransa, Almanya, Belçika, Yugoslavya, Polonya ve İngiltere. (1 Aralık 1925)

Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam)nin kuruluş amacı nedir?

Uluslar arasında işbirliği geliştirmek ve uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak için, savaşa başvurmamak, gizlilikten uzak, adaletli ve onurlu uluslararası ilişkiler sürdürmek;

Hükümetlerce, bundan böyle eylemsel davranış kuralı kabul edilen uluslararası hukuk kurallarına kesinlikle uymak; Örgütlenmiş halkların karşılıklı ilişkilerinde adaleti korumak ve antlaşmalardan doğan bütün yükümlülüklere titizlikle saygı göstermektir.

Milletler Cemiyeti’nin başarısız olma sebepleri nelerdir?

 

1. Cemiyetin bünyesinde savaşı önleyici tedbirlerde boşluklar mevcuttu ve yaptırımlar yetersizdi.

 

2. Sözleşmenin 10. maddesi mütecavizi tayin etmediğinden, bu madde barışı korumada yetersiz kalıyordu.

 

3. Önemli konularda oy birliği prensibinin uygulanması, politik ve hukuki sorunların çözümünü engelliyordu.

 

4. Barışı koruyacak ve devamlı kılacak uluslararası zihniyet yetersiz ve noksandı. Habeşistan olayı, 1937 Japon taarruzu ve 1 Eylül 1939 tarihinde Alman ordularının Polonya’ya taarruzu ile başlayan II. Dünya Savaşı, Milletler Cemiyeti’ni etkisiz duruma getiren gelişmeler arasında sayılabilir.

 

5. Paris Barış Konferansı’nda hazırlanan antlaşmaların bir parçası olması

 

6. Amerika Birleşik Devletleri’nin Milletler Cemiyetinden ayrılması, önemli bir uluslararası gücün yitirilmesine ve cemiyetin etkinliğini kaybetmesine neden oldu.

 

7. Bir yandan insan haklarını korumaya çalışıp diğer yandan kolonileşme ve manda sisteminin garantisi durumunda olması çelişki yaratıyordu.

Kliring Sistemi ne anlama gelmektedir?

Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarakdövizkullanılmadan malla ödenmesi (takas) yani Malı alanın malını satın alma anlamına gelmektedir.

Sevr Antlaşmasının önemi nedir?

Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti fiilen sona erdi ancak Kurtuluş Savaşı başlamıştı. Bu sebeple Sevr Antlaşması ölü doğmuş olarak kabul edilir.

Versay Antlaşmasının önemi nedir?

Almanya bu antlaşma ile büyük ölçüde toprak kaybetti ve bütün deniz aşırı sömürgeleri elinden çıktı. Ayrıca antlaşma Almanya’ya büyük ekonomik yükümlülük getirdi.

Alman toplumunun hepsinin savaş suçlusu sayılması, antlaşma maddelerinin ağır ve halkın gururunu rencide edici olmasından dolayı, Almanya’da milliyetçilik akımları başladı. Alman milletinin Hitler’i iktidara getirerek İkinci Dünya Savaşına sebep olmuştur.

Almanya’nın Versay Antlaşmasına göre İtilaf devletlerine ödeyeceği savaş tazminatına hangi isim verilmiştir?

Tamirat Borçları

Büyük Dünya Bunalımı; kaç yılında, hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

24 Ekim 1929 Perşembe günü Amerika’da ortaya çıkmıştır.

“Kara Perşembe’’ neye denir?

ABD’de; 24 Ekim 1929’da başlayan, daha sonra bütün dünyayı etkileyen ve daha yıllarca sarsacak olan dünya ekonomik krizinin adının konduğu güne denir.

Amerika’da başlayan 1929 dünya ekonomik krizinin nedenleri nelerdir?

a) ABD’deki şirketlerin Amerikan ekonomisi içindeki yüksek seviyede ağırlıkta olması

b) ABD’deki bankaların kötü yapılanmış olmaları

c) Başkan Hoover yönetiminin ekonomi alanındaki tecrübesizliği

d) ABD’in o dönemde dünya üzerinde net kreditör (kredi veren devlet) olmasıydı.

1929 Dünya Ekonomik Krizi’ne karşı Türkiye hangi önlemleri almıştır?

Kliring ve takas sistemi (Malı alanın malını satın alma) ilkesini uyguladı. İthalat ihracata bağlandığından ihracat teşvik edilmiş oldu. Türkiye ile ticaret ve ödeme antlaşması yapan ülkelerden ithalata öncelik tanıdı. İhraç mallarında kalite kontrolüne gidildi.

Dünya ekonomik krizinin Türkiye’ye etkileri hangi yollardan olmuştur?

a) 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın Almanya üzerindeki etkileri

b) Bütçe açığını kapatmak için vergi yükünün artırılması

c) Versay Antlaşması’nın yüklediği Tamirat Borçları

d) Bazı sanayicilerin Komünist düşmanlığı dolayısıyla Nazi Partisi’ne önemli para yardımı yapmaları.

Almanya’daki Nazi Partisi (Nasyonal Sosyalist Partisi) hangi sebeplerden dolayı iktidar olmuştur?

a) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın Almanya üzerindeki etkisi

b) Ekonomiyi düzeltmek için vergilerin artırılması

c) Versay Antlaşması’nın haksız maddeler içermesi (Tamirat Borçları)

d) Sanayicilerin Komünist düşmanlığı dolayısıyla Nazi Partisi’ne para yardımı yapmaları.

İngiltere’nin XX. yüzyıl başlarında Orta Doğu ve Osmanlı Devleti ile ilgili politikasının esasları nelerdir?

 

a) Osmanlı Devleti’ni parçalamak,

 

b) Padişah-Halifenin kuvvet ve nüfuzunu, dinî etkilerini gidermek suretiyle, İslam Birliği düşüncesini değerden düşürmek,

 

c) Arap memleketlerine hakim olarak, Mısır ve Hindistan’ın güvenliğini sağlamak,

 

d) Hilafeti, İngiltere’nin himayesinde kurulacak Arap birliğinin eline geçirmek,

 

e) Doğu Akdeniz’de kuvvet bulundurmak,

 

f) Irak petrollerine sahip olmak,

 

g) İstanbul ve Boğazların kontrolünü ele geçirmektir.

 

Sömürgecilik hareketi hangi yapıya sahip devletler tarafından gerçekleştirilir?

Sanayisi gelişmiş, hammadde sıkıntısı çeken devletler tarafından gerçekleştirilir.

Sovyetler Birliğinin İslam kurumlarını yıkmak istemesindeki iki temel sebep nedir?

Sovyetlerin İslâmiyet’e yönelen saldırılarının temellerinde, hem ideolojik hem de pragmatik sebepler vardı.

1) İdeolojik açıdan: İslâmiyet’in laik, ferdiyetçi, rasyonel, sanayileşmiş, modern sosyalist hayatın ihtiyaçlarıyla uyuşamayacağını düşündüler. Bunun için de, İslamiyet’e karşı çıktılar.

 

2) Pragmatik olarak ise:İslamiyet, Türkistan’daki, heterojen (farklı özellikler) halkın fikren ve manen birleşmesini sağlıyordu. Müslüman liderler, sûfiler ve ulemalar Sovyet hâkimiyetine karşı, merkez teşkil edebilecek tek güç kaynağı idiler.

 

 

 

Rusya’daki Bolşevik İhtilali’nin genel sebepleri nelerdir?

a) Düşünce Akımlarıb) Köylü Meselesic) İşçi sorunları

Türkistan’ı Ruslardan kurtararak bağımsızlığa kavuşturmakhangi hareketin temel amacıdır?

Basmacı Hareketi

Basmacı Hareketi nedir?

Bolşevik Yönetimine karşı, bu günkü Orta Asya Cumhuriyetleri’nde başlayan bağımsızlık savaşlarının genel adı Basmacılık Hareketi’dir.

Enver Paşa’nın Basmacı Hareketindeki rolü ne olmuştur?

Enver Paşa; Bakü’ye 1920’de vardığında bu hareketin içerisinde yer alır ve Ruslarla çarpışır. Fakat Ağustos 1922’de Duşanbe yakınlarındaki çarpışmada şehit olur. O’nun ölümü bu hareketi zayıflatır.

Basmacı hareketinin sloganı nedir?

“Türkistan Türkistanlılarındır.”

Basmacı hareketinin başarısız olmasının sebepleri nelerdir?

 

a) Korbaşı denen liderin kendi aralarında birliktelik kuramamaları

 

b) Mücadele sırasında araç gereç silah ve erzak yetersizliği

 

c) Basmacıların dışarıdan yardım alamaması

 

d) Rusların Basmacılarla mücadelesinde teknolojik silahları kullanmaları

 

 

 

Paris Barış Konferansı’nın toplanma nedeni nedir?

I. Dünya Savaşı sonrası galip devletler barış antlaşmalarının taslaklarını hazırlamak ve aralarındaki problemleri çözmek için bu konferansı düzenlediler.

I. Dünya Savaşındaki hangi cepheler taarruz cepheleridir?

a) Kafkas Cephesi(Sarıkamış)b) Kanal Cephesi(Mısır- Sina- Süveyş)

1922 yılında Komünist Rusya ile Almanya arasında yapılan ve iki ülkenin yakınlaşmasına sebep olan hangi antlaşmadır?

Rapollo Antlaşması

I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf devletleri ile Almanya arasında hangi anlaşma imzalanmıştır? Antlaşmanın maddeleri nelerdir?

Versay Anlaşması imzalanmıştır.

 

1- Alsas-Loren Fransa’ya verilecek.

 

2- Belçika yeniden bağımsız olacak.

 

3- Çekoslovakya, Polonya, Litvanya ve Danimarka’ya toprak verilecek.

 

4- Avusturya ile ittifak yapamayacak.

 

5- Sömürgeleri itilaf devletleri arasında paylaşılacak.

 

6- Almanya savaş tazminatı ödeyecek.

 

7- Asker sayısı sınırlandırılacak ve silah üretimi durdurulacak.

Hitler’in hayatını anlatan en önemli eserin adı nedir?

Kavgam

 

Soğuk Savaş Dönemi hangi yılları kapsamıştır?

 

1945-1955

 

Doğu ve Batı blokları arasında yaşanan soğuk savaşın çözülmesine yol açan ilk olay hangisidir?

 

SSCB lideri Stalin’in ölmesi

 

 

 

 

“Üçüncü” demokratlaşma dalgası hangi olayla başlamıştır?

 

Portekiz diktatörlüğünün yıkılmasıyla

 

 

Roosevelt, Churchill ve Stalin’in savaş sonrası barış düzeninin korunması için bir uluslararası teşkilat kurulması fikrini hangi konferansta kabul etmişlerdir?

 

Tahran Konferansı

 

 

 

İkinci Dünya Savaşı’nı başlatan olay hangisidir?

Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla

İkinci Dünya Savaşı hangi tarihte başlamış ve ne zaman bitmiştir?

 

1 Eylül 1939, Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla II. Dünya Savaşı başladı.

 

2 Eylül 1945, ABD Başkanı Truman zafer ilan etti ve İkinci Dünya Savaşı sona erdi.

 

İkinci Dünya Savaşında hangi cepheler açılmıştır? Kısaca bilgi veriniz.

 

a) Batı Cephesi:Almanlar bu cephede Benelux (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) ve Fransa’yı işgal etmiştir. Britanya savaşında ise İngiliz Kraliyet ordusunu geçememiş ve de bu savaşta başarılı olamamıştır.

 

b) Kuzey Afrika Cephesi:İtalyanlar Almanların safında bulunmaktaydılar ve de Afrika’da bulunan sömürgelerini genişletmek istemişlerdir. Bu yönde Tunus ve Nil Nehri yönünde ilerleme yapmışlardır.

 

c) Balkan Cephesi:Marita ve Merkür harekâtları ile Yunanistan’a saldırılmıştır.

 

d) Doğu Cephesi:Batıdan gelebilecek tüm tehditleri ortadan kaldıran Hitler, bu kez gözünü doğuya yani Sovyetlere çevirmişti. 1941 yılı başlarında başlayan bu saldırılar başta Sovyetlere ağır kayıplar verdirerek geri çekilmelerine etki olmuştur; fakat zorlu kışın gelmesi Almanların ilerleyişini yavaşlatıp durdurmuştur.

 

Stalingrad Savaşı ile de 1942′de Ruslar, Karadeniz ve Kafkasya’daki kaynakları hedefleyen Alman ordularını durdurmuşlar ve geri çekilmeye zorlamışlardır.

 

e) Asya-Pasifik Cephesi:Japonlar Avrupa’daki bu karışıklıktan yararlanmak isteyerek Ortadoğu Asya’daki sömürgelere saldırmak istedi fakat bu ancak civarda deniz birlikleri bulunduran Amerika’nın saf dışı olmasıyla mümkündü. Bunun üzerine Kamikaze ve farklı tekniklerle Amerikan donanmasına saldırılmıştır. Başarılı sayılabilecek operasyonlar yürütülmüşse de savaşın sonlarına doğru Japonları büyük bir hüsran beklemektedir.

 

İkinci Dünya Savaşında görev yapan en önemli kumandanlar hangileridir?

SSCB:Josef Stalin

ABD:Franklin Roosevelt

Almanya:Adolf Hitler

Japonya:Hideki Tojo

Birleşik Krallık:Winston Churchill

İtalya:Benito Mussolini

Barbarossa Harekâtı nedir?

Barbarossa Harekâtı,NaziAlmanya’sınınRusya’yı işgal planıdır.

Reich ordularının Rus topraklarında başlattıkları harekât. Almanların Stalingrad’a kadar ilerleyip, Kırım üzerinden Kafkaslarla birleşmesiyle noktalanmıştır.

Wehrmacht’ın Sovyet topraklarına saldırdığı 22 Haziran 1941 tarihinde başlayan harekât, Kızıl Ordunun Berlin’i işgal ettiği 2 Mayıs 1945 tarihine kadar ki Doğu Cephesi savaşlarının açılış hamlelerine verilen isimdir.

Majino Hattı nedir?

Fransa‘nın I. Dünya Savaşı’ndan sonra tüm kuzey ve doğu sınırlarını (Almanya sınırı) kapsayan geçilmesi imkânsız olduğu düşünülen savunma hattıdır. Hitler, Belçika ve Hollanda üzerinden hattın arka tarafına geçmiştir.

 

Barbarossa Harekâtı’nın başarısızlık nedenleri nelerdir?

 

1- Rusya’nın Fransa gibi tamamen düzlüklerden oluşan bir arazisi olmadığı göz önüne alınmamıştır. Bu da yıldırım savaşı denilen ve tanklarla cepheyi yarıp dağıtmaya dayalı taktiği geçersiz kılmıştır. Üstelik Ruslar da yenildikleri yerlerde direnmemiş cephelerinin geniş olmasının avantajını kullanıp Almanları içerilere doğru çekmişleridir. Yine, 2. Dünya Savaşı sırasında geliştirilen anti tank silahları da bu hızlı tank harekâtını kısıtlıyordu. Zira tankların yanında onları anti tank silahlarına karşı korumak için yürüyen piyadeler tankların hızını kesmekteydi. Almanların bu planı geç uygulamaya sokması ve harekâttaki gecikmeler de erken başlayan Rus kışına yakalanmalarına neden oldu. Zira Napolyon gibi esasen Ruslara değil, soğuğa ve Rusların vurup geri çekilme taktiğine yenildiler.

 

2- Almanlar işgal ettikleri Ruslara tabi topraklarda bulunan halklara (örneğin, Ukrayna) karşı da kötü davrandılar. Halbuki Ukrayna örneğinde olduğu gibi bu ülkeler de Rusya’yı sevmiyor ve fırsatını bulup ayrılmak istiyordu. Almanların buradaki kafatasçı uygulamaları ve zihniyetleri akılcı propagandalarının önüne geçti. Böylece bu halkların desteği yerine direnişi ile karşılaştılar. Büyük bir stratejik propaganda hatasıdır.

 

3- Harekât ilk başlarda Almanlar lehineydi. Fakat geniş Rus cephesinde ele geçirdikleri ilk topraklardan sonra nereye yöneleceklerini kararlaştıramadılar. Kuzeye Moskova’ya mı, yoksa Rusya’nın can damarı petrolün bulunduğu güney bölgesine mi? Bu kararsızlık güçlerinin bölünmesine yol açtı. Bu da lojistik ve koordinasyon eksikliğine neden oldu.

 

4- Almanlar, Rusları hafife almıştı. Stalin Alman harekâtının Fransa’dan sonra kendilerine gelişeceğini tahmin etmiş; aralarındaki saldırmazlık antlaşmasına rağmen silah endüstrisini gözden uzak Ural bölgesinde geliştirmiş ve bundan Almanların haberi olmamıştır. Üstelik Almanlar, Rusya’yı Fransa’da yaptıkları gibi seferberliğini tam gerçekleştiremeden işgal edeceklerini düşünüyorlardı. Ama bahsedildiği gibi Ruslar hazırlıklıydı.

 

Japonya’nın teslim olmaması üzerine ABD atom bombasını Japonya’nın hangi iki kentine atmıştır?

Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılmıştır.

II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin tutumu hakkında bilgi veriniz.

 

a- Türkiye aldığı karar gereği topraklarına saldırı olmadığı müddetçe savaşa girmemekte kararlıdır.

 

b- İlk etapta 1941’de Ankara’da Almanya ile bir dostluk ve saldırmazlık antlaşması yapıldı.

 

c- Müttefik devletler ise 1943 Kazablanka Konferansı’nda Türkiye’nin kendi taraflarında savaşa katılmasının sağlanmasına karar verdiler.

 

d- İngiliz Başbakanı Çörçil 1943’te Adana’ya geldi. Burada İnönü’den savaşa girmelerini istedi. Fakat Türkiye tarafsızlığını devam ettirdi.

 

e- Aynı yıl Kahire’de de İnönü-Çörçil-Roosevelt bir araya geldi fakat Türkiye yine tarafsızlığını bozmadı.

 

f- 1944’te Almanların yenilmesi kesinleşince Türkiye İngiltere ve ABD’ye yanaştı. Türkiye 23 Şubat 1945’te Japonya ve Almanya’ya savaş ilan etti. Savaş da zaten 9 Ağustos 1945’te resmen sona erecekti.

 

1943 yılında İngiliz Başbakanı Çörçil ile İsmet İnönü’nün bir araya gelme nedeni nedir? Sonuç ne oldu.

İngiliz Başbakanı Çörçil, İnönü’den savaşa girmelerini istedi. Fakat Türkiye tarafsızlığını devam ettirdi.

Türkiye, II. Dünya Savaşı’nda Japonya ve Almanya’ya neden savaş ilan etmiştir?

 

a- Türkiye bu savaşta fiili olarak bulunmamıştır.

 

b- Türkiye’nin savaş ilan etmesinin sebebi müttefiklerin San Fransisko’da toplayacakları konferansa katılmak istemesiydi. Müttefikler bu konferansa 1 Mart 1945’e kadar Almanya’ya savaş ilan etmiş olan devletlerin katılabileceğini açıklamışlardı. Türkiye San Fransisko Konferansı’na katıldı ve BM’nin kurucu üyelerinden biri oldu.

 

Dünyadainsanhaklarınınuluslararasıdüzeydekorunması ilkkez hangi siyasal belge ile gerçekleşmiştir?

Birleşmiş Milletler Antlaşması

 

MüttefiklerinII.DünyaSavaşı’ndan zaferle çıkmasınınsiyasirejimleraçısından en önemli sonucu hangisidir?

 

“İkinci” demokratlaşma dalgasının gerçekleşmesi

 

Çin’de sosyalizmin kurulması hangi kesimin harekete geçirilmesi sonucu gerçekleştirilmiştir?

 

Köylülerin

 

 

 

 

Küreselleşmeyi daha çok tarihsel aşamalara bağlı olarak açıklayan düşünür kimdir?

 

R. Robertson

 

 

Küreselleşme kavramınızamanve mekân bağlamında ele alandüşünür kimdir?

 

R. Robertson

 

Amerika Birleşik Devletlerinin, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye ve Yunanistan’ı Sovyet tehdidinden korumak için geliştirdiği “siyaset”in adı nedir?

Truman Doktrini

 

Hangi olay Çin’in yarı sömürge haline gelmesine neden olmuştur?

 

Afyon Savaşı

 

 

Siyonizm ne demektir ve amacı nedir?

 

AmacıFilistin‘de milli unsurlardan oluşan birYahudidevleti kurmak ve bu devleti desteklemek olanmilliyetçiharekete verilen isimdir.

Antisemitizm ne demektir?

Antisemitizm (Yahudi karşıtlığı, Yahudi düşmanlığı),Yahudilikdinine, ırkına, kültürüne veya milletine karşı duyulan düşmanlıktır.

20.Yüzyıl teknolojik gelişmelerinden radyo ve televizyonun faydaları nelerdir?

a) Ufkumuzu genişletmiş, bakış açımızı değiştirmiştir.

b) Eğitim yönünden önemlidir.

c) TV. çok çeşitli bir eğlence aracıdır. İnsanların birçok ihtiyacını bir arada gerçekleştirir.

Ortadoğu neresidir? Bu isim hangi ülke tarafından verilmiştir?

Ortadoğu kelimesi İngiltere tarafından verilmiştir.

Ortadoğu, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının kesişme bölgesinde yer alır. Ortadoğu; Eski Kara kütlelerinin tam ortasında yer almaktadır. Ortadoğu bir bütün olarak; kuzeyden Rusya Federasyonu, doğudan Hindistan, güneyden Hint Okyanusu, güneybatıdan Afrika ülkeleri ve kuzeybatıdan ise Avrupa ülkeleriyle sınırlıdır.

II. Dünya Savaşısırasında müttefikler arasında“savaştan sonraki dünya düzeni”(BM’nin kurulması, savaş sonrası tahsis edilecek barışın korunması gibi) ile ilgili hangi konferanslar toplanmıştır?

a)Moskova Konferansı: (1943 Ekim)

b)Tahran Konferansı: (28 Kasım-14 Aralık 1943)

c)Dumbarton Oaks Konferansı: (1944 Ağustos)

d)Yalta Konferansı: (4-11 Şubat 1945)

I. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı koruma çabaları kapsamında hangi örgütler kurulmuştur?

1-Milletler Cemiyeti kuruldu.

2-Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya arasında Küçük Antant kuruldu.

3-Fransa ile Almanya 1925’de Locarno Antlaşma­sını imzaladı.

4-Anlaşmazlıklara çözüm bulmak için Fransa ile ABD 1928’de Kellog Paktını kurdu. (Bu pakta Türkiye 1929’da katıldı.)

5-Balkan Antantı, Sadabat Paktı ve Montrö Sözleş­mesi yapıldı.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı koruma çabaları kapsamında hangi örgütler kurulmuştur?

a) Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu.

b) NATO kuruldu.

c) Balkan Paktı kuruldu.

d) Bağdat Paktı kuruldu.

Sovyetler Birliğiile Batılı devletler arasında 1945’den 1990’a kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliğe ne ad verilirdi?

Soğuk Savaş

Soğuk Savaşnedir?

Sovyetler Birliğiile Batılı devletlerarasında 1945’den 1990’a kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliğe verilen addır.

“Soğuk Savaş” dönemi ne zaman sona ermiştir?

Sovyetler Birliği‘nin dağılması veBerlin Duvarı‘nın yıkılması ile sona ermiştir.

Soğuk Savaş döneminin aktörleri (liderleri) kimlerdir?

a) Harry S. Trumanb) Yosif Stalinc) Clement Attleed) Charles de Gaulle

Yalta Konferansı (Kırım Konferansı)ne zaman, hangi amaçla toplanmıştır?

4-11 Şubat 1945 tarihleri arasındaİkinci Dünya Savaşının sonlarına doğru toplanmıştır. Almanya’nın yenileceği belli olunca İngiltere, Amerika ve Sovyetler Birliği’nin devlet başkanları arasında dünyanın yeniden paylaşılması amacıyla bir konferans toplanmıştır.

Yalta Konferansının “Üç Büyükleri” olarak isimlendirilen liderler hangileridir? (4-11 Şubat 1945)

a) Winston Churchill

b) Franklin D. Roosevelt

c) Joseph Stalin

Yalta Konferansında hangi kararlar alınmıştır? (1945)

 

a) 4 büyük devletin her birine (Amerika, Rusya, İngiltere ve Fransa) işgal sahaları verildi.

 

b) Rus işgal sahasında demokrasiye olanak verilmesi istendi.

 

c) Rus sahasında olan Berlin, bütün Almanya gibi 4 büyük için bölünecekti.

 

d) Batı Berlin Rusların idaresinde olacaktı.

 

e) Bu işgal sahalarında birinden ötekine geçerken pasaport gerekmeyecekti.

 

f) Kallingrad Polonya’dan alınıp Ruslara verildi (Komünist rejimden dolayı, meydandaki tüm Polonyalılar toplu katliamda öldü).

 

g) Polonya ülke olarak batıya kaydırıldı (Rusya’dan korunabilmesi için şarttı yoksa Polonya yönetimi komünist olacaktı).

Yalta Konferansında alınan hangi karar Türkiye’nin savaşa girmesine neden olmuştur?

1 Mart1945‘e kadarortak düşmana savaş ilan etmiş olanlarınBirleşmiş MilletlerTeşkilatı’na üye alınmalarına karar verildi. Bu karar üzerine Türkiye,23 Şubat1945‘de Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti.

II. Dünya Savaşısonunda,17 Temmuz2 Ağustos1945tarihleri arasındaAlmanya‘da barışın nasıl sağlanacağı belirlemek için toplanan konferansın adı nedir?

PotsdamKonferansı

Potsdam Konferansı’nda hangi konular görüşülmüştür? (1945)

a)PolonyaSorunu

b)AlmanyaSorunu

c)Avusturya‘nın Durumu

d) Sovyet uydu devletleriyle barış

e)İspanya‘nın Durumu

f)Türk Boğazlarının Durumu

g)Tuna Nehri

PotsdamKonferansı’nın önemi nedir? (1945)

İngiltere, ABD ve SSCB 20. yüzyıl Avrupa haritasını bu konferansta belirlemişlerdir.

II. Dünya Savaşısonunda toplananPotsdamKonferansı’nda Türkiye’nin boğazları ile ilgili nasıl bir karar alınmıştır?

Sovyetler Birliği,Türkiye‘nin zayıf olması fikrinden hareketle serbest geçiş için gereken garantiyi sağlayamadığını, bu sebeple Boğazların Sovyetler Birliği ile Türkiye’nin ortak kontrolü altına konulmasının uygun olacağını ileri sürdü. Kısacası, Boğazlardan üs talep ettiler. ABD ile Birleşik Krallık ise Sovyetlerin Boğazlardan tam geçiş serbestîsine taraftar idiler. Konu hakkında herhangi bir karar alınmadı ve her devletin görüşünü Türkiye’ye bildirmesi kararlaştırıldı.

PotsdamKonferansı’nda, Türkiye boğazlar ile ilgili karara nasıl bir tepki vermiştir? (1945)

Türkiye’nin tepki vermesine gerek kalmamıştır. Çünkü konferans 1 Ağustos 1945 tarihinde sona erdi.

Truman Doktrini nedir?(1947)

1947 yılındaAmerika Birleşik DevletleriBaşkanıHarry TrumantarafındanSovyettehdidine karşı hazırlanmış plana verilen isimdir.

Truman Doktrininin önemi nedir? (1947)

Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası politikasının değiştiğini ve Sovyetlere karşı düşmanca bir tavır takınacağını belirttiği plandır.

Truman Doktrininin amacı nedir? (1947)

Bu doktrin ile Amerika Birleşik Devletleri”komünizmtehdidi” altındaki devletlere mali ve askeri yardım yapacağını açıklamıştır.

Amerika Birleşik Devletleri; Truman Doktrininine göre “komünizmtehdidi” altındaki devletlere mali ve askeri yardım yapacaktır. Bu ülkeler hangileridir?

Yunanistan ve Türkiye

Amerika’nınTruman Doktrinini uygulamasının temel nedenleri nelerdir?(1947)

a) Sovyetlerin komünist ideolojiyi yaymaya çalışması.

b) Doğu Avrupa’da komünist uydu-devletler kurmaya başlaması.

1947’den sonra Amerikan dış politikasının esası nedir?

Komünizm ile mücadeledir.

Truman Doktrini’nin ilan edilmesini hızlandıran en önemli olay nedir?

Sovyetlerin güneye doğru yayılmasıdır.

Truman Doktrininin sonuçları nelerdir?

Truman Doktrini’nin en önemli sonucuYunanistan’ın komünistleri yenmesini sağlamış olmasıdır.

Diğer önemli bir sonuç ise, aldığı yardım sayesinde Türkiye’nin Sovyetlere karşı kendini daha rahat hissetmesidir.

Truman Doktrini sayesinde Türkiye’nin Amerika’dan yardım alarak kendisini toparlaması hangi gelişmeyi beraberinde getirmiştir?

TürkiyeNATO’ya girmiştir.

Truman Doktrini, hangi planın hazırlanmasına öncülük etmiştir? (1947)

Marshall Planı

Marshall Planı hakkında kısaca bilgi veriniz.

Marshall PlanıII. Dünya Savaşısonrasında1947yılında önerilen ve19481951yılları arasında yürürlüğe konanABDkaynaklı bir ekonomik yardım paketidir. AralarındaTürkiye’de bulunan 16 ülke bu plan uyarınca ABD’den ekonomik kalkınma yardımı almıştır.

Marshall Planından hangi ülkeler yararlanmıştır?

İngiltere,Fransa,Belçika,İtalya,Portekiz,İrlanda,Yunanistan,Türkiye,Hollanda,Lüksemburg,İsviçre,İzlanda,Avusturya,Norveç,Danimarkaveİsveç

Marshall Planı; kim tarafından hazırlanmıştır?

ABDDışişleri BakanıGeorge Marshall

Marshall Planınınamacı nedir?

Avrupaekonomilerini tekrar canlandırmaktır.

Marshall Planına göre ne kadar para yardımı yapılmıştır? Bu paranın dağıtımı için hangi örgüt kurulmuştur?

ABD, 12 milyon dolar yardımda bulunmuştur. Bu paranın paylaşılması içinde Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) kurulmuştur.

Marshall Planıhangi gerekçelerle hazırlanmıştır?

a) Savaş sonrasındaki Avrupa’ya yardım etmek, (Avrupalıların kendilerini toparlamalarına yardımcı olmak)

b) Ekonomik mekanizmaları yeniden kurmak, (Amerikan sanayisi için karlı ihracat pazarlarını korumak ve beslemek)

c) Amerikan ihraçlarını kolaylaştırmak,

 

d) Komünist ülkelerin gücünü engellemek.

 

e) Komünizme neden olan yoksulluğu ortadan kaldırmaktır.

 

Marshall Planı SSCB ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından neden reddedilmiştir?

Bu plan ABD tarafındanSSCB ve Doğu Avrupa ülkelerindeki komünist rejimin yayılmasını veSSCB’nin güçlenmesiniengellemektir.

Marshall Planıamacına ulaşmış mıdır? Nasıl?

Marshall Planı amacına ulaşmıştır. Avrupa hızlı bir şekilde ekonomik açıdan güçlenmiş ve komünizm Doğu Avrupa’da sıkışıp kalmış Avrupa’ya yayılamamıştır.

Marshall Planı, 1951 yılından sonra devam etmemiştir. Nedeni nedir?

Bu tarihten sonraKore Savaşı‘nın çıkması ve ABD’nin maddi yükünün artmasından dolayı uygulama sona ermiştir.

Batı Avrupa Birliği (BAB) nasıl bir örgüttür? Kaç yılında kurulmuştur. Merkezi nerededir?

Yarı etkin birAvrupagüvenlik ve savunma örgütüdür.17 Mart1948yılında kurulmuştur. Batı Avrupa Birliği’nin genel merkeziBrüksel‘dedir.

Brüksel Antlaşmasıhakkından bilgi veriniz. (1948)

17 Mart1948tarihinde imzalanan veBatı Avrupa Birliği‘ni kuran antlaşmadır.

Brüksel Antlaşmasına hangi ülkeler katılmıştır?

Birleşik Krallık(Galler,İngiltere,İskoçyaveKuzey İrlanda),Fransa,Belçika,LüksemburgveHollanda

Brüksel Antlaşmasına katılan ülkeler hangi temel amaçları belirtmişlerdir?

a) Avrupa’nın ekonomik bakımdan iyileşmesi için Batı Avrupa’da sağlam temeller oluşturmak,

b) Birliktelik oluşturmak ve Avrupa’da sürekli entegrasyonu (bütünleşme-uyum) özendirmek,

c) Herhangi bir saldırı durumunda üyeler arası yardımlaşma sağlamak

Batı Avrupa Birliği (BAB)nin asıl üye ülkeleri hangileridir? (1948)

Birliğin asıl üyeleri İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya, Portekiz, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Yunanistan’dır. Türkiye de ortak üyedir.

Berlin Ablukası olayı nedir?

1948’de başlayıp1949’da biten,SovyetlerinBerlin’i kontrol altına almak ve Batı ittifakına gözdağı vermek için şehrin her türlü karayolu ve demiryolu bağlantısını kesmesi olayına verilen addır.

‘Utanç Duvarı’ nedir? Hangi amaçla yapılmıştır?

Berlin Duvarı’na batıda verilen isimdir.Doğu AlmanyavatandaşlarınınBatı Almanya‘ya kaçmalarını önlemek için yapılmıştır.

Berlin Duvarı;ne zaman yapılmış ve ne zaman yıkılmıştır?

13 Ağustos1961yılında yapımına başlanmıştır.9 Kasım1989yılında da yıkılmıştır. (46 km.)

Sovyetler Birliği, Marshall Planına alternatif olarak hangi planı uygulamıştır?

Molotof Planı

Molotof Planının amacı nedir?(1947)

Marshall Planına karşılıkSSCB ve Doğu Avrupa ülkeleriarasındaki ekonomik ilişkileri ve işbirliğini sıkılaştırmak içinhazırlanmıştır.

Molotof Planı; hangi ülkeler tarafındanuygulanmıştır?

(Demir perde ülkeleri) SSCB, Polonya, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya

Kore Savaşı; kaç yılında, kimler arasında olmuştur?

19501953yılları arasında,Kuzey KoreileGüney Korearasında olmuştur.

Kore Savaşı;KuzeyveGüney Korearasındaki bir soruniken nasıl uluslararası hale gelmiştir?

Bu savaş,Amerikave Müttefiklerinin, daha sonra daÇin Halk Cumhuriyeti‘nin müdahale etmesiyle uluslararası bir boyut kazanmıştır.

Türkiye, Kore’ye hangi amaçla asker göndermiştir?

a) Amerika’ya yakınlaşmak için

b)NATO‘ya girmek için.

Kore Savaşı’na Türkiye’nin girmesinin uluslar arası alandaki faydası ne olmuştur?

Türkiye, Nato’ya kolaylıkla girmiştir.

NATO‘ya girmek isteyen Türkiye bunu nasıl gerçekleştirmiştir?

Müttefik olarak Kore Savaşı’na bir tugay asker yollamıştır.

NATO nedir ve hangi amaçla kurulmuştur?

Kuzey Atlantik Savunma Paktı olarakKOMÜNİZMtehlikesine karşı kurulmuş biraskerî teşkilâttır.

NATO; kaç yılında hangi antlaşma ile kurulmuştur?

9 Nisan1949‘da Washington Antlaşması ile kurulmuştur.

NATO‘ya giren üye ülkeler hangileridir?

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Hollanda, İspanya, İzlanda, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Yunanistan

NATO’nun Türkçe açılımı nedir?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü

NATO’nun değişmeyen prensipleri hangileridir?

a)İttifak,savunmaamaçlıdır.

b) Caydırma için yeterli bir gücü muhafaza etmek esastır.

c) Üyelerintoprak bütünlüğüve bağımsızlığı garanti edilerekdünya barışınakatkı devam ettirilir.

d) Üye ülkelerden birine yapılan saldırı, tamamına yapılmış kabul edilir. (5. madde)

e) İttifak, Avrupa’da ABD’nin konvansiyonel ve nükleer askeri varlığını zaruri sayar.

f) NATO Savunmasının kollektif tabiatı, işbirliğine ve entegrasyonuna istinad eder.

g)Nükleer silahlardasıfır çözüme ulaşıncaya kadar, konvansiyonel ve nükleer silahların uygun bir kombinasyonunu kullanmaya devamı zorunlu görür. Nükleer silahların amacı siyasi olup, ittifakın güvenliğinin en önemli garantisidir.

Bu kuvvetler savaşı ve dengeyi korumak için asgari düzeyde tutulur.

NATO amblemindeki işaretlerin anlamı nedir?

Amblemdeki daire bütünlük ve işbirliğini, pusula gülü ise Atlantik İttifakı üyesi olan ülkelerin barışa giden ortak yolunu temsil etmektedir.

Türkiye NATO’ya kaç yılında katılmıştır?

Türkiye NATO’ya 8 Eylül1952yılında üye olmuştur.

Türkiye’deki NATOüslerihangileridir?

a)İncirlik Hava Üssü

b) İzmir Hava Üssü

c) Şile Üssü

d) Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı

e) Balıkesir 9. Hava Jet Üssü

f) Muğla Aksaz Deniz Üssü

NATO’ya üye ülkeler hangi maddeler ile birbirlerine karşı sorumludurlar?

a)Ortak savunma için yeteneklerini geliştirmeyi,

b) Herhangi bir üyenin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlık ve güvenliği tehlikede olduğunda bir araya gelmeyi,

c) Herhangi birine saldırıldığında bu saldırıya hepsine karşı yapılmış bir saldırı olarak kabul etmeyi taahhüt etmişlerdir.

Nato Teşkilatına karşı, Demir Perde Ülkeleri hangi paktı oluşturmuşlardır?

Varşova Paktı

Varşova Paktı, hangi ülkeler tarafından, kaç yılında imzalanmıştır?

14 Mayıs1955 yılındaArnavutluk,Romanya,SSCB,Demokratik Almanya,Bulgaristan,Polonya,ÇekoslovakyaveMacaristan

Varşova Paktı, hangi ülkeler tarafından ve hangi amaçla kurulmuştur?

Doğu Bloğu ülkeleri tarafından,NATO‘nun askeri etkinliklerini artırması ve silahlanmaya hız vermesi üzerine kurulmuştur.

Varşova Paktı’nın içeriği nedir?

Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması ile kurulan askeri ve siyasal birlik.

Varşova Paktı’nın maddeleri hangileridir?

a) Üyelerin ortak çıkarlarını ilgilendiren tüm sorunlarda birbirlerine danışacaklardır.

b) Avrupa’da silahlı bir saldırı durumunda üyeleri tek tek ya da ortak bir biçimde kendilerini savunacaklardır.

c) Birleşik Komutanlık kurulacaktır.

d) Siyasal Danışma Komitesi kurulacaktır.

e) Üyeler bu anlaşmanın amaçlarıyla herhangi bir uluslararası bağlantıya girmeyecekler ve girişimlerde bulunmayacaklardır.

f) Tarafların birbirleriyle ekonomik ve kültürel ilişkilerini daha ileri boyutlarda bir dostluk ruhu içinde davranacaklardır.

g) Bu sözleşmenin toplumsal ve siyasal sistemleri göz önüne alınmaksızın öteki tüm devletlere açıktır.

h) Antlaşma 20 yıl geçerli olacaktır. Sürenin bitiminden bir yıl önce, anlaşmayı sona erdirme isteğinin belirtilmemesi durumunda, anlaşma 10 yıl daha uzayacaktır.

ı) Varşova Paktı’nın en yüksek siyasal organı Siyasal Danışma Komitesi’dir (CPC).

i) Doğu ile Batı arasında ortak güvenlik sağlayan bir pakt yürürlüğe girince, Varşova Paktı’nın kaldırılması göz önüne alınabilir.

Varşova Paktı; hangi yıllar arasında yürürlükte kalmıştır?

14 Mayıs19551 Temmuz1991

Varşova Paktı hangi operasyonlara katılmıştır?

a)Macaristan’ın işgali

b)Çekoslovakya’nın işgali

c)Sovyet-Afgan Savaşı

Köy Enstitüleri Nedir?

Köy öğretmeni ve köye yarayacak diğer meslek adamlarını yetiştirmek üzere tarıma elverişli toprakları olan bölgelerde, Millî Eğitim Bakanlığı’nca açılmış olan okullara verilen isimdir.

Enstitüler, en az beş yıllık bir öğretim süresi içinde köy okullarını bitirmiş köylü çocuklarını yetiştirmek amacı için kurulmuştur.

Köy Enstitülerinin kuruluş amacı nedir?

Köy Enstitüleri, ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere17 Nisan1940tarihli ve 3803 sayılı yasa ile açılmış okullardır. Tamamen Türkiye’ye özgün olan bu eğitim projesini 28 Aralık 1938 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olanHasan Ali Yücelbizzat yönetti. Neredeyse tümAnadolu‘nun okulsuz ve öğretmensiz olduğu gerçeği göz önüne alınarak,İsmet İnönü‘nün himayesinde, Millî Eğitim BakanıHasan Ali Yüceltarafındanİsmail Hakkı Tonguç‘un çabalarıyla köylerden ilkokul mezunu zeki çocukların bu okullarda yetiştirildikten sonra yeniden köylere giderek öğretmen olarak çalışmaları düşüncesiyle kuruldular.

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Global Education

Yorum Yap